Voorwaarden voor het gebruik van de websites

Artikel 1. - Algemene bepalingen – de gegevens van de eigenaars van de websites

Deze voorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (ook mobiele websites), net als op alle elementen en apps (hierna de "Websites"), gemaakt door of in eigendom van de entiteit, waarvan de volledige contactgegevens vermeld staan op de "contact" -pagina (hierna "de Onderneming").

De term gebruiker verwijst naar iedere persoon die toegang heeft tot de Websites (hierna "Gebruiker").

Door gebruik te maken van de Websites, aanvaardt de Gebruiker integraal en onvoorwaardelijk de Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Wanneer hij niet akkoord gaat met de Voorwaarden, dient hij zich te onthouden van ieder gebruik van de Websites en/of Diensten.

Bij overtreding van de Voorwaarden, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de toegang tot de Websites te weigeren, onverminderd het recht om aan iedere derde partij een schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou lijden.

De Onderneming behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving volledig of gedeeltelijk aan te passen.

Het is dan ook aangewezen om regelmatig de Voorwaarden te raadplegen, teneinde op de hoogte te zijn van de meest recente versie.

Artikel 2. - Gebruik van de Websites

Het gebruik van de Websites is in principe vrij en gratis. Om bepaalde Websites te gebruiken, dient de Gebruiker zich te registreren, bepaalde gegevens te communiceren en/of een toegangscode en/of wachtwoord te creëren.

Indien de Gebruiker hiermee niet akkoord gaat, zal het gebruik van die desbetreffende delen van de Websites niet mogelijk zijn.

Indien het gebruik van bepaalde Websites betalend is, wordt de Gebruiker hierover op voorhand geïnformeerd, tezamen met de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze.

De Onderneming verstrekt voor onbepaalde termijn een niet exclusieve, onoverdraagbare licentie aan de Gebruiker van de Websites om de inhoud van de Websites te kunnen downloaden, met als enig doel de inhoud ervan weer te geven op één enkele computer.

Deze licentie kan echter op ieder moment herroepen worden, zonder opgave van enig motief.

De Gebruiker mag eveneens één kopie van de inhoud van de Websites, voor eigen persoonlijk gebruik uitprinten, zonder dat er enige wijziging wordt toegebracht aan de inhoud.

De Websites mogen alleen voor persoonlijke of privédoeleinden worden gebruikt door particulieren, en exclusief voor interne doeleinden door professionals.

Bij gevolg is ieder gebruik van de Websites voor commerciële doeleinden dan ook strikt verboden.

De Gebruikers verbinden zich ertoe geen acties te ondernemen die de Websites kunnen vernietigen of de goede werking ervan kunnen verstoren.

Bij misbruik of oneigenlijk gebruik kan de Onderneming de toegang van de Gebruiker tot de Websites schorsen en/of opheffen, zonder aanmaning of verwittiging.

Artikel 3. - Auteursrechten en rechten van de producent van een databank

Alle auteursrechten, merken, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op de Websites behoren te allen tijde toe aan de Onderneming.

De Websites en/of bijkomende Diensten vormen zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als databanken waarop de Onderneming de auteursrechten en rechten van de producent bezit.

De teksten, layout, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van de Websites zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, aanpassing, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of van een deel van de Websites, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, zijn volstrekt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Onderneming.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Artikel 4. - Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere merktekens die op de Websites worden gebruikt (onder andere de logo's en de benamingen van de Onderneming) zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn.

Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de Onderneming.

Artikel 5. - Aansprakelijkheid

De Onderneming zal alle inspanningen leveren om de goede werking van de Websites te waarborgen.

Behoudens opzettelijke inbreuk en/of tegenstrijdige wettelijke bepalingen, kan de Onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel, immaterieel, enz.) voortvloeiende uit:

(1) de inhoud van de Websites. De Onderneming garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die zich op de Websites bevindt. De informatie op de Websites, ook die omtrent te koop aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De Onderneming besteedt de grootste zorg aan de creatie, het bijwerken en het onderhoud van de website. Indien de Gebruiker toch vaststelt dat een website onjuiste of achterhaalde informatie of onwettige of schadelijke inhoud bevat, of indien hij meent dat één van zijn (intellectuele of andere) rechten is geschonden, wordt hij met aandrang gevraagd dit te melden ;

(2) het gebruik dat van de Websites wordt gemaakt ;

(3) de veiligheid van de Websites. Deze regel geldt onder meer voor eventuele virussen, fouten of computerfraude ;

(4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Websites. De Onderneming garandeert niet dat alle functies van de Websites steeds, via alle technische middelen, zonder fout of onderbreking beschikbaar zullen zijn of dat fouten of onderbrekingen onmiddellijk hersteld zullen worden.

De Onderneming kan bovendien op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Websites en de Bijkomende diensten weigeren of stopzetten.

De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, noch voor hun facturering, wanneer deze door derden worden aangeboden en toegankelijk zijn via de Websites, zelfs niet wanneer de Onderneming hiervoor een vergoeding zou ontvangen, noch wanneer zij de facturering voor deze diensten en/of producten zou verzorgen voor rekening van derden.

In de gevallen waarin de Onderneming aansprakelijk kan worden gesteld, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,00. Bovenstaande beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid van de Onderneming gelden voor zover dit mogelijk is op grond van het toepasselijke recht.

Artikel 6. - Hyperlinks

De Website kan links naar andere websites bevatten. Voor zover de Onderneming deze websites niet kan controleren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze websites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen wat betreft de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze websites. Bovendien kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die is bewezen of beweerd wordt als gevolg van het gebruik, of het feit dat u de inhoud, goederen of diensten hebt vertrouwd die beschikbaar zijn op deze websites.

Artikel 7. - Gebruikersbijdrage

De Gebruikers kunnen op bepaalde plaatsen op de Websites over de inhoud communiceren (video, audio, tekst, fotomateriaal) (hierna "Bijdragen"). De Gebruikers verstrekken de Onderneming de uitdrukkelijke toestemming om deze Bijdragen op de Websites te reproduceren en ze dus openbaar te maken via internet, over de hele wereld en zonder beperking in tijd, zonder recht te hebben op enige financiële of andere compensatie of vergoeding.

De Gebruikers zijn volledig en alleen verantwoordelijk voor de inhoud van hun Bijdragen en de gevolgen van hun verspreiding via de Websites.

De Gebruikers garanderen dat ze alle rechten en/of toestemmingen hebben die nodig zijn voor de publicatie van hun Bijdragen op de Websites zoals hierboven beschreven.

De Gebruikers verzekeren de Onderneming geen elke klacht, claim of actie door derden of enig controleorgaan met betrekking tot hun Bijdragen te ondernemen.

De Onderneming oefent geen voorafgaande controle uit op de Bijdragen. Het behoudt zich niettemin het recht voor om geen illegale Bijdragen of Bijdragen die redelijkerwijs geacht worden inbreuk te maken op de rechten van derden op deze Websites te verspreiden of om deze te verwijderen, zonder de Gebruiker die de desbetreffende inhoud heeft geplaatst hiervan eerst op de hoogte te stellen.

Artikel 8. - Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de Websites en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming zijn bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Websites.

De Gebruiker is op de hoogte dat hij een klacht kan indienen op het ODR-platform via de volgende link : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Google kan uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken om haar advertenties te personaliseren.

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Subtotaal van uw winkelwagen (1 item) :
Mijn winkelwagen Doorgaan met winkelen